کشاورزی روستا مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیار دیزج   
جمعه, 20 دی 1392 ساعت 19:57

بخش کشاورزی روستا

بررسی عملکرد بخش کشاورزی روستای دیزج نشان میدهد که این روستا در مجموع حدود 1071هکتار زمین کشا ورزی دارد که از این میزانبیشتر زیر کشت ومابقی آیش می باشد.این موضوع بیانگر عملکرد تقریبا مناسب زمینهای کشاورزی این منطقه ومرغوبیت نسبی آنها است

از نظر تولیدات زراعی عمده ترین محصولات زراعی این روستا را گندم وجو وتا انگور وچغندر قند تشکیل می دهد.

کل درآمد محصولات زراعی حدود 10721میلیون ریال میباشد که از این مقدار
3700میلیون ریال درآمد خالص گندم وجوو4500میلیون ریال درآمد چغندر میباشد. کل سود خالص بخش زراعت حدود 8200میلیون می باشد از این مقدار 3700نیلیون ریاال گندم وچو و4500میلیون ریال چغندر قند می باشد.

برسی همانند در خصوص محصولات باغی گویای این است که باغات وبویژه انگور با اختصاص 94/3درصد کل تولیدات باغی اصلی ترین محصول باغی این روستا راتشکیل می دهند .این محصولات از متوسط عملکرد هر هکتار معادل 7000کیلوگرم برخوردار هستند .این روستا دارای عملکرد مناسبی در زمینه پرورش دام وبویژهدام بزرگ(گاو) میباشد.براساس اطلاعات موجود در روستا حدود 3750راس دام نگهداری حدود 14471میلیون ریال وسرانه به ازلی هر نفر حدود 7717ریال می باشدبدین سان میتوان گفت این بخش بدلیل واقع شدن در منطقه جنوبی شاهرود ونزدیکی به دامنه کوه دارای جایگاه ویژه ای در زمینه فعالیتهای کشاورزی از قبیل زراعت ،باعداری ودامداری است
.

بررسی عملکرد بخش صنایع ومعادن نیز گویای این است که این بخش اقتصادی 72فرصت شغلی حدود
12/4 درصد از کل فرصتهای شغلی روستای دیزج را تشکیل داده است

بخش کشاورزی به لحاظ نقش وجایگاه در اقتصاد دارای جایگاه اول است وباتوجه به موقعیت آن توان وبازدهی قابل اتکائی برخوداراست
.